List of active policies

Name Type User consent
GDPR samtycke Site policy Authenticated users

Summary

Samtycke av GDPR

Full policy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-postadress. Syftet är att kunna mäta dina framsteg i utbildningarna i utbildningsplattformen.

Vi har fått dina uppgifter från din registrering till siten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas i 12 månaders avsaknad av aktivitet i plattformen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med din idrottsförening och distriktsförbund. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är info@sportvalues.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@sportvalues.se.
Du når vårt dataskyddsombud på info@sportvalues.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.